Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 ĐẶNG THỊ XUÂN THU
Điện thoại:
(0650) 3.546. 889
Email: thudtxthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
đại học
ĐẶNG THỊ XUÂN THU
2 LÊ HOÀNG DŨNG

Email: dunglhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí Thư Chi Bộ Nhà Trường - Phó Hiệu Trưởng
Đại học
LÊ HOÀNG DŨNG
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Hải

Email: haiptthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên lớp 1
đại học
Phạm Thị Hải
2 Võ Thị Bạch Tuyết

Email: tuyetvtbthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 3
đại học
Võ Thị Bạch Tuyết
3 Vũ Thị Thu Hiền

Email: hienvttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 1
đại học
Vũ Thị Thu Hiền
4 Lê Thị Hồng Lợi

Email: loilththminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 1
khối trưởng khối 1
đại học từ xa
Lê Thị Hồng Lợi
5 Nguyễn Thị Hồng Trang

Email: trangnththminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 4
cao đẳng
Nguyễn Thị Hồng Trang
6 Phạm Xuân Thủy

Email: thuypxthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 2
đại học
Phạm Xuân Thủy
7 Loại Thị Thùy

Email: thuyltthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 2
đại học
Loại Thị Thùy
8 Loại Văn Thuận Thảo

Email: thaolvtthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 4
cao đẳng
Loại Văn Thuận Thảo
9 Trần Thị Hòa

Email: hoattthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 2
khối trưởng khối 2
đại học
Trần Thị Hòa
10 Nguyễn Thị Diệu Hiền

Email: hienntdthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 4
chủ tịch công đoàn
đại học
Nguyễn Thị Diệu Hiền
11 Nguyễn Thị Thu Ba

Email: banttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 2
cao đẳng
Nguyễn Thị Thu Ba
12 Trương Thị Cẩm Bình

Email: binhttcthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 3
trung cấp
Trương Thị Cẩm Bình
13 Đặng Thị Thanh Tuyền

Email: tuyendttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 3
khối trưởng khối 3
đại học
Đặng Thị Thanh Tuyền
14 Lê Minh Tuấn

Email: tuanlmthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 3
trung cấp
Lê Minh Tuấn
15 Ninh Thị Lý

Email: lyttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 5
đại học
Ninh Thị Lý
16 Trần Thị Thúy Nga

Email: ngatttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 5
đại học
Trần Thị Thúy Nga
17 Nguyễn Minh Quốc

Email: quocnmthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên
trung cấp
Nguyễn Minh Quốc
18 Phạm Thị Kim Xuyến

Email: xuyenptkthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 5
khối trưởng khối 5
đại học
Phạm Thị Kim Xuyến
19 Lưu Thị Ngọc

Email: ngocltthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên tin học
cao đẳng
Lưu Thị Ngọc
20 Bùi Thị Thanh Thúy

Email: thuybttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên anh văn
cao đẳng
Bùi Thị Thanh Thúy
21 Nguyễn Long Hòa

Email: hoanlthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên anh văn
đại học
Nguyễn Long Hòa
22 Phạm Quang Bảo

Email: baopqthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên thể dục
cao đẳng
Phạm Quang Bảo
23 Nguyễn Quang Thường

Email: thuongnqthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên mỹ thuật
đại học
Nguyễn Quang Thường
24 Nguyễn Văn Hùng

Email: hungnvthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên phụ trách đội
cao đẳng
Nguyễn Văn Hùng
25 Nguyễn Chí Dũng

Email: dungncthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên thiết bị
đại học
Nguyễn Chí Dũng
26 Trần Tiến Đạt

Email: datttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên pt phòng máy
cao đẳng
Trần Tiến Đạt
27 Lưu Hồng Lĩnh

Email: linhlhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên phổ cập giáo dục
trung cấp
Lưu Hồng Lĩnh
28 Mai Thị Thanh Thủy

Email: thuymttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên thư viện
trung cấp
Mai Thị Thanh Thủy
29 Phạm Thị Ngọc Lan

Email: lanptnthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 3
đại học
Phạm Thị Ngọc Lan
30 Nguyễn Thị Liên

Email: lienntthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 2
đại học
Nguyễn Thị Liên
31 Đặng Thị Ánh Mai

Email: maidangthianhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Đặng Thị Ánh Mai
Ban chỉ huy liên đội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Mai Thùy Dương
Liên Đội Trưởng Nguyễn Mai Thùy Dương
2 Võ Thị Thanh Ngoan
Liên Đội Phó Võ Thị Thanh Ngoan
3 Phạm Thị Thanh Hằng
Liên Đội Phó Phạm Thị Thanh Hằng
4 Nu Ien
Ủy Viên Ban Chỉ Huy Liên Đội Nu Ien
5 Đinh Thanh Trà
Ủy Viên Ban Chỉ Huy Liên Đội Đinh Thanh Trà
6 Lê Thị Thanh Trà
Ủy Viên Ban Chỉ Huy Liên Đội Lê Thị Thanh Trà
7 Lê Cát Tường
Ủy Viên Ban Chấp Hành Liên Đội Lê Cát Tường
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 LÊ HOÀNG DŨNG

Email: dunglhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng
Chủ tịch công đoàn
đại học
LÊ HOÀNG DŨNG
2 Nguyễn Thị Diệu Hiền
Phó Ban Chấp Hành Công Đoàn Nguyễn Thị Diệu Hiền
3 Đặng Thị Ánh Mai
Tổ Trưởng Công Đoàn Khối 1 Đặng Thị Ánh Mai
4 Nguyễn Thị Thu Ba
Tổ Trưởng Công Đoàn Khối 2 Nguyễn Thị Thu Ba
5 Phạm Xuân Thủy
Tổ Trưởng Công Đoàn Khối 3 Phạm Xuân Thủy
6 Phạm Thị Hải
Tổ Trưởng Công Đoàn Khối 4 Phạm Thị Hải
7 Phạm Thị Cúc
Tổ Trưởng Công Đoàn Phạm Thị Cúc
Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hoàng Dũng

Email: dunglhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu phó
Bí Thư Chi Bộ
Đại Học
Lê Hoàng Dũng
2 Nguyễn Chí Dũng

Email: dungncthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên thiết bị
ban chi ủy viên
Đại học
Nguyễn Chí Dũng
3 Nguyễn Quang Thường

Email: thuongnqthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Mỹ Thuật
Đại Học
Nguyễn Quang Thường
4 Phạm Quang Bảo

Email: baopqthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Thể Dục
Cao Đẳng
Phạm Quang Bảo
5 Nguyễn Long Hòa

Email: Hoanlthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Anh Văn
Đại Học
Nguyễn Long Hòa
6 Phạm Thị Hải

Email: haiptthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao Đẳng
Phạm Thị Hải
7 Võ Thị Bạch Tuyết

Email: Tuyetvtbthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Đại Học
Võ Thị Bạch Tuyết
8 Phạm Xuân Thủy

Email: thuypxthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao Đẳng
Phạm Xuân Thủy
9 loại Văn Thuận Thảo

Email: thaolvtthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Thể Dục
Cao Đẳng
loại Văn Thuận Thảo
10 Trần Thị Hòa

Email: hoattthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Tổ Trưởng Khối 2
Đại Học
Trần Thị Hòa
11 Nguyễn Thị Diệu Hiền

Email: Hienntdthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Chủ tịch Công Đoàn
Đại Học
Nguyễn Thị Diệu Hiền
12 Nguyễn Thị Thu Ba

Email: banttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao Đẳng
Nguyễn Thị Thu Ba
13 Đặng Thị Thanh Tuyền

Email: tuyendttthminhhoa@sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Tổ Trưởng Khối 3
Đại Học
Đặng Thị Thanh Tuyền
14 Ninh Thị Lý

Email: lyntthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Đại Học
Ninh Thị Lý
15 Trần Thị Thúy Nga

Email: ngatttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Thủ Quỹ
Đại Học
Trần Thị Thúy Nga
16 Đặng Thị Xuân Thu
Điện thoại:
06503546889
Email: thudtxthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
phó hiệu trưởng
phó bí thư chi bộ đảng trường TH Minh Hòa
đại học
Đặng Thị Xuân Thu
17 Nguyễn Thị liên

Email: lienntthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Đại Học
Nguyễn Thị liên
18 Lưu Hồng Lĩnh

Email: Linhlhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên PT PCCMC
Tổ trưởng tổ văn phòng
trung cấp
Lưu Hồng Lĩnh
19 Trần Tiến Đạt

Email: Datttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Bí thư chi đoàn trường
Cao Đẳng
Trần Tiến Đạt
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Tiến Đạt

Email: datttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên phòng máy
bí thư chi đoàn trường
cao đẳng
Trần Tiến Đạt
2 Nguyễn Thị Hồng Trang

Email: trangnththminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên khối 4
Đoàn Viên
cao đẳng
Nguyễn Thị Hồng Trang
3 Bùi Thị Thanh Thúy

Email: thuybttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên anh văn
thủ quỷ đoàn trường
cao đẳng
Bùi Thị Thanh Thúy
4 Phạm Thị Cúc

Email: cucptthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
y tế
ủy viên đoàn trường
trung cấp
Phạm Thị Cúc
5 Mai Thị Thanh Thủy

Email: thuymttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên Thư Viện
Trung Cấp
Mai Thị Thanh Thủy
6 Đinh Thị Hà

Email: hadtthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao Đẳng
Đinh Thị Hà
7 Phạm Ngọc Lan

Email: lanptthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Phó Bí Thư Đoàn Thanh Niên
Đại Học
Phạm Ngọc Lan
8 Phạm Quang Bảo

Email: baopqthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao Đẳng
Phạm Quang Bảo
9 Trần Tiến Đạt

Email: Datttthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Bí thư chi đoàn trường
Cao Đẳng
Trần Tiến Đạt
10 Đặng Thị Ánh Mai

Email: maidangthianhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Đặng Thị Ánh Mai
Thường trực hội cha mẹ học sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Ngọc Lý
Trưởng Ban Lớp 1/1 Hồ Thị Ngọc Lý
2 Trần Văn Kiệm
Phó Ban Lớp 1/1 Trần Văn Kiệm
3 Ngô Thị Bích ngọc
Ủy viên Lớp 1/1 Ngô Thị Bích ngọc
4 Nguyễn Thị Lệ Dung
Trưởng Ban Lớp 1/2 Nguyễn Thị Lệ Dung
5 Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Phó Ban Lớp 1/2 Nguyễn Thị Ngọc Thùy
6 Phan Thị Thanh Loan
Ủy viên Lớp 1/2 Phan Thị Thanh Loan
7 Ngô Thị Kim Phượng
Trưởng Ban Lớp 1/3 Ngô Thị Kim Phượng
8 Trần thị Xuân Phụng
Phó Ban Lớp 1/3 Trần thị Xuân Phụng
9 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ủy viên Lớp 1/3 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
10 Cao Thị Thủy
Trưởng Ban Lớp 1/4 Cao Thị Thủy
11 Danh Thị Thu Thủy
Phó Ban Lớp 1/4 Danh Thị Thu Thủy
12 Phạm Duy Tâm
Ủy viên Lớp 1/4 Phạm Duy Tâm
13 Trần Thị Hạnh
Trưởng Ban Lớp 1/5 Trần Thị Hạnh
14 Tạ Chí Hiếu
Phó Ban Lớp 1/5 Tạ Chí Hiếu
15 Trần Thị Ni
Ủy viên Lớp 1/5 Trần Thị Ni
16 Nguyễn Thị Hà
Trưởng Ban Lớp 2/1 Nguyễn Thị Hà
17 Nguyễn Thị Trinh
Phó Ban Lớp 2/1 Nguyễn Thị Trinh
18 Lê Thị Mỹ Linh
Ủy viên Lớp 2/1 Lê Thị Mỹ Linh
19 Thạch Thị Thanh Mai
Trưởng Ban Lớp 2/2 Thạch Thị Thanh Mai
20 Đặng Văn Ngôn
Phó Ban Lớp 2/2 Đặng Văn Ngôn
21 Nguyễn Thị Minh Thức
Ủy viên Lớp 2/2 Nguyễn Thị Minh Thức
22 Lê Ngọc Lợi
Trưởng Ban Lớp 2/3 Lê Ngọc Lợi
23 Nguyễn Văn Ánh
Phó Ban Lớp 2/3 Nguyễn Văn Ánh
24 Cao Thị Ngọc Tâm
Ủy viên Lớp 2/3 Cao Thị Ngọc Tâm
25 Nguyễn Văn Ngạn
Trưởng Ban Lớp 2/4 Nguyễn Văn Ngạn
26 Vũ Lập
Phó Ban Lớp 2/4 Vũ Lập
27 Nguyễn Ngọc Minh
Ủy viên Lớp 2/4 Nguyễn Ngọc Minh
28 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Trưởng Ban Lớp 2/5 Nguyễn Thị Mỹ Dung
29 Lê Anh Tú
Phó Ban Lớp 2/5 Lê Anh Tú
30 Đặng Thị Ngọc Bích
Ủy viên Lớp 2/5 Đặng Thị Ngọc Bích
31 Nguyễn Minh Thông
Trưởng Ban Lớp 2/6 Nguyễn Minh Thông
32 Trần Thị Thúy
Phó Ban Lớp 2/6 Trần Thị Thúy
33 Lý Thành Lâm
Ủy viên Lớp 2/6 Lý Thành Lâm
34 Nguyễn Thị Đường
Trưởng Ban Lớp 3/1 Nguyễn Thị Đường
35 Vương Văn Thái
Phó Ban Lớp 3/1 Vương Văn Thái
36 Lại Thị Hằng
Ủy viên Lớp 3/1 Lại Thị Hằng
37 Thạch Thị Sô Pha
Trưởng Ban Lớp 3/2 Thạch Thị Sô Pha
38 Điền Thị Thúy Nguyệt
Phó Ban Lớp 3/2 Điền Thị Thúy Nguyệt
39 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ủy viên Lớp 3/2 Nguyễn Thị Ngọc Hà
40 Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Trưởng Ban Lớp 3/3 Nguyễn Thị Ngọc Thùy
41 Dương Thị Mai Trinh
Phó Ban Lớp 3/3 Dương Thị Mai Trinh
42 Nguyễn Văn Tâm
Ủy viên Lớp 3/3 Nguyễn Văn Tâm
43 Đỗ Thị Như Ngọc
Trưởng Ban Lớp 3/4 Đỗ Thị Như Ngọc
44 Lê Thị Mỹ Trinh
Phó Ban Lớp 3/4 Lê Thị Mỹ Trinh
45 Nguyễn Đoàn Kết
Ủy viên Lớp 3/4 Nguyễn Đoàn Kết
46 Ngô Thị Mỹ Châu
Trưởng Ban Lớp 4/1 Ngô Thị Mỹ Châu
47 Văn Văn Hoàng
Phó Ban Lớp 4/1 Văn Văn Hoàng
48 Vũ Thị Nhanh
Ủy viên Lớp 4/1 Vũ Thị Nhanh
49 Mai Thị Phương Tâm
Trưởng Ban Lớp 4/2 Mai Thị Phương Tâm
50 Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Phó Ban Lớp 4/2 Nguyễn Thị Thanh Ngọc
51 Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Ủy viên Lớp 4/2 Nguyễn Thị Ngọc Nhi
52 Trương Thị Đan Thanh
Trưởng Ban Lớp 4/3 Trương Thị Đan Thanh
53 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Phó Ban Lớp 4/3 Nguyễn Thị Thúy Hằng
54 Nguyễn Thị Phương Khanh
Ủy viên Lớp 4/3 Nguyễn Thị Phương Khanh
55 Lưu Đức Nhân
Trưởng Ban Lớp 4/4 Lưu Đức Nhân
56 Nguyễn Văn Bình
Phó Ban Lớp 4/4 Nguyễn Văn Bình
57 Nguyễn Thị Diễm
Ủy viên Lớp 4/4 Nguyễn Thị Diễm
58 Lê Quang Hùng
Trưởng Ban Lớp 5/1 Lê Quang Hùng
59 Hồ Thị Ngọc Loan
Phó Ban Lớp 5/1 Hồ Thị Ngọc Loan
60 Loại Văn Duy
Ủy viên Lớp 5/1 Loại Văn Duy
61 Nguyễn Thị Ánh Hồng
Trưởng Ban Lớp 5/2 Nguyễn Thị Ánh Hồng
62 Nìm Thị Kim Hương
Phó Ban Lớp 5/2 Nìm Thị Kim Hương
63 Đỗ Thị Cẩm Hà
Ủy viên Lớp 5/2 Đỗ Thị Cẩm Hà
64 Trần Thị Ngọc Anh
Trưởng Ban Lớp 5/3 Trần Thị Ngọc Anh
65 Trần Xuân Long
Phó Ban Lớp 5/3 Trần Xuân Long
66 Phạm Thị Phương Thảo
Ủy viên Lớp 5/3 Phạm Thị Phương Thảo
67 Lê Thị Vân
Trưởng Ban Lớp 5/4 Lê Thị Vân
68 Trần Thái Hiền
Phó Ban Lớp 5/4 Trần Thái Hiền
69 Nguyễn Thị Phong
Ủy viên Lớp 5/4 Nguyễn Thị Phong
Tổ văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lưu Hồng Lĩnh

Email: linhlhthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
GVCTCMC - PCGD
Tổ trưởng tổ Văn phòng
trung cấp
Lưu Hồng Lĩnh
2 Trần Thị Cẩm Hồng

Email: hongttcthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
nhân viên kế toán
phó tổ trưởng tổ văn phòng
trung cấp
Trần Thị Cẩm Hồng
3 Nguyễn Vũ Thùy Trang

Email: trangnvtthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
nhân viên văn thư
trung cấp
Nguyễn Vũ Thùy Trang
4 Phạm Thị Cúc

Email: cucptthminhhoa@dt.sgdbinhduong.edu.vn
nhân viên y tế
trung cấp
Phạm Thị Cúc
5 Trần Thị Thu
nhân viên phục vụ Trần Thị Thu
6 Thạch Thị Sô Pha
nhân viên phục vụ Thạch Thị Sô Pha
7 Lưu Tạ Bảo Luân
bảo vệ Lưu Tạ Bảo Luân
8 Phạm Văn Tuất
nhân viên bảo vệ Phạm Văn Tuất
9 Nguyễn Tấn Tài
nhân viên bảo vệ Nguyễn Tấn Tài
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 59
  •   Tháng hiện tại 14,733
  •   Tổng lượt truy cập 791,440
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Oplypic Tiếng Anh
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?