Thông tin ba công khai

Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
I/ Năm học 2012-2013
THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ
NĂM HỌC HỌC 2012 - 2013   
                                                                                                                 Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 655 140 138 137 136 104
II Số học sinh học 2 buổi / ngày  (tỷ lệ so với tổng số) 173 (26.4%) 68
(48.6%)
35
(25.4%)
35
(25.5%)
35
(25.7%)
_
III Số học sinh chia theo hạnh kiểm 655
 
140
 
138
 
137 136 104
1 Thực hiện đầy đủ
(tỷ lệ so với tổng số)
654
(99.8%)
140
(100%)
138
(100%)
136
(99.3%)
136
(100%)
104
(100%)
2 Thực hiện chưa đầy đủ
(tỷ lệ so với tổng số)
01
(0.2%)
_ _ 01
(0.7%)
_ _
IV Số học sinh chia theo học lực 655 140 138 137 136 104
1 Tiếng Việt 655 140 138 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
237
(36.2%)
57
(40.7%)
58
(42.0%)
43
(31.4%)
52
(38.2%)
27
(26%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
242
(36.9%)
48
(34.3%)
44
(31.9%)
49
(35.8%)
48
(35.3%)
53
(51%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
164
(25%)
29
(20.7%)
34
(24.6%)
41
(29.9%)
36
(26.5%)
24
(23%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
12
(1.8%)
06
(4.3%)
02
(1.4%)
04
(2.9%)
_ _
2 Toán 655 140 138 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
292
(44.6%)
81
(57.9%)
78
(56.5%)
48
(35%)
48
(35.3%)
37
(35.6%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
187
(28.5%)
39
(27.9%)
34
(24.6%)
47
(34.3%)
35
(25.7%)
32
(30.8%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
166
(25.3%)
16
(11.4%)
24
(17.4%)
38
(27.7%)
53
(39%)
35
(33.7%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
10
(1.5%)
04
(2.9%)
02
(1.4%)
04
(2.9%)
_ _
3 Khoa học 240 _ _ _ 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
105
(43.8%)
_ _ _ 69
(50.7%)
36
(34.6%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
73
(30.4%)
_ _ _ 38
(27.9%)
35
(33.7%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
62
(25.8%)
_ _ _ 29
(21.3%)
33
(31.7%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
4 Lịch sử và Địa lý 240 _ _ _ 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
109
(45.4%)
_ _ _ 62
(45.6%)
47
(45.2%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
72
(30%)
_ _ _ 34
(25%)
38
(36.5%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
59
(24.6%)
_ _ _ 40
(29.4%)
19
(18.3%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
5 Tiếng nước ngoài 552 140 35 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
101
(18.3%)
76
(54.3%)
08
(22.9%)
03
(2.2%)
05
(3.7%)
09
(8.7%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
104
(18.8%)
33
(23.6%)
08
(22.9%)
20
(14.6%)
23
(16.9%)
20
(19.2%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
216
(39.1%)
23
(16.4%)
16
(45.7%)
64
(46.7%)
74
(54.4%)
39
(37.5%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
131
(23.8%)
08
(5.7%)
03
(8.6%)
50
(36.5%)
34
(25%)
36
(34.6%)
6 Tiếng dân tộc _ _ _ _ _ _
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
7 Tin học 377 _ _ 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
83
(22%)
_ _ 47
(34.3%)
20
(14.7%)
16
(15.4%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
181
(48%)
_ _ 75
(54.7%)
72
(52.9%)
34
(32.7%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
111
(29.4%)
_ _ 14
(10.2%)
43
(31.6%)
54
(51.9%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
02
(0.6%)
_ _ 01
(0.7%)
01
(0.7%)
_
8 Đạo đức 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
305
(46.6%)
61
(43.6%)
74
(53.6%)
45
(32.8%)
72
(52.9%)
53
(51%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
350
(53.4%)
79
(56.4%)
64
(46.4%)
92
(67.2%)
64
(47.1%)
51
(49%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
9 Tự nhiên và Xã hội 415 140 138 137 _ _
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
161
(38.8%)
54
(38.6%)
63
(45.7%)
44
(32.1%)
_ _
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
254
(61.2%)
86
(61.4%)
75
(54.3%)
93
(67.9%)
_ _
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
10 Âm nhạc 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
208
(31.8%)
38
(27.1%)
44
(31.9%)
37
(27%)
49
(36%)
40
(38.5%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
447
(68.2%)
102
(72.9%)
94
(68.1%)
100
(73%)
87
(64%)
64
(61.5%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
11 Mĩ thuật 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
302
(72.8%)
53
(37.9%)
72
(52.2%)
65
(47.4%)
61
(44.9%)
51
(49%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
353
(27.2%)
87
(62.1%)
66
(47.8%)
72
(52.6%)
75
(55.1%)
53
(51%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
12 Thủ công ( Kỹ thuật) 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
255
(38.9%)
40
(28.6%)
58
(42%)
50
(36.5%)
64
(47.1%)
43
(41.3%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
400
(61.1%)
100
(71.4%)
80
(58%)
87
(63.5%)
72
(52.9%)
61
(58.7%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
13 Thể dục 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
241
(36.8%)
50
(35.7%)
48
(34.8%)
54
(39.4%)
54
(39.7%)
35
(33.7%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
414
(63.2%)
90
(64.3%)
90
(65.2%)
83
(60.6%)
82
(60.3%)
69
(66.3%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
 
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ

VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 – 2014
Số
TT
Nội dung Tổng số Hình thc tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH TCCN Dưới TCCN
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 42/28 38/27 04/01     14 15 08   05  nhân viên :
(VT, BV, PV) không qua đào tạo
I Giáo viên 33/22 33/22       12 15 06    
  Trong đó: Giáo viên dạy lớp 21/19 21/19       09 09 03    
  Mỹ thuật 01/0 01/0       01        
  Thể dục 02/0 02/0         02      
  Âm nhạc 01/01 01/01       01        
  Tiếng nước ngoài 02/01 02/01       01 01      
  Tin học 01/01 01/01         01      
  Giáo viên  Thư viện 01/0 01/0           01    
  Giáo viên Thiết bị 01/0 01/0           01    
  Giáo viên Tổng phụ trách Đội 01/0 01/0         01      
  Giáo viên CT. PCGD 01/0 01/0           01    
  Giáo viên phụ trách Phòng Tin học 01/0 01/0         01      
II Cán bộ quản lý 02/02 02/02       02        
  Hiệu trưởng 01/01 01/01       01        
  Phó hiệu trưởng 01/01 01/01       01        
III Nhân viên 07/04 03/03 04/01         02    
  Nhân viên văn thư 01/01 01/01               Chưa qua đào tạo
  Nhân viên kế toán 01/01 01/01           01    
  Nhân viên y tế 01/01 01/01           01    
  Nhân viên khác 04/01   04/01             Không qua đào tạo
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ

NĂM HỌC HỌC 2012 - 2013   
 
                                                                                                                 Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 655 140 138 137 136 104
II Số học sinh học 2 buổi / ngày  (tỷ lệ so với tổng số) 173 (26.4%) 68
(48.6%)
35
(25.4%)
35
(25.5%)
35
(25.7%)
_
III Số học sinh chia theo hạnh kiểm 655
 
140
 
138
 
137 136 104
1 Thực hiện đầy đủ
(tỷ lệ so với tổng số)
654
(99.8%)
140
(100%)
138
(100%)
136
(99.3%)
136
(100%)
104
(100%)
2 Thực hiện chưa đầy đủ
(tỷ lệ so với tổng số)
01
(0.2%)
_ _ 01
(0.7%)
_ _
IV Số học sinh chia theo học lực 655 140 138 137 136 104
1 Tiếng Việt 655 140 138 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
237
(36.2%)
57
(40.7%)
58
(42.0%)
43
(31.4%)
52
(38.2%)
27
(26%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
242
(36.9%)
48
(34.3%)
44
(31.9%)
49
(35.8%)
48
(35.3%)
53
(51%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
164
(25%)
29
(20.7%)
34
(24.6%)
41
(29.9%)
36
(26.5%)
24
(23%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
12
(1.8%)
06
(4.3%)
02
(1.4%)
04
(2.9%)
_ _
2 Toán 655 140 138 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
292
(44.6%)
81
(57.9%)
78
(56.5%)
48
(35%)
48
(35.3%)
37
(35.6%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
187
(28.5%)
39
(27.9%)
34
(24.6%)
47
(34.3%)
35
(25.7%)
32
(30.8%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
166
(25.3%)
16
(11.4%)
24
(17.4%)
38
(27.7%)
53
(39%)
35
(33.7%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
10
(1.5%)
04
(2.9%)
02
(1.4%)
04
(2.9%)
_ _
3 Khoa học 240 _ _ _ 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
105
(43.8%)
_ _ _ 69
(50.7%)
36
(34.6%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
73
(30.4%)
_ _ _ 38
(27.9%)
35
(33.7%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
62
(25.8%)
_ _ _ 29
(21.3%)
33
(31.7%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
4 Lịch sử và Địa lý 240 _ _ _ 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
109
(45.4%)
_ _ _ 62
(45.6%)
47
(45.2%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
72
(30%)
_ _ _ 34
(25%)
38
(36.5%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
59
(24.6%)
_ _ _ 40
(29.4%)
19
(18.3%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
5 Tiếng nước ngoài 552 140 35 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
101
(18.3%)
76
(54.3%)
08
(22.9%)
03
(2.2%)
05
(3.7%)
09
(8.7%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
104
(18.8%)
33
(23.6%)
08
(22.9%)
20
(14.6%)
23
(16.9%)
20
(19.2%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
216
(39.1%)
23
(16.4%)
16
(45.7%)
64
(46.7%)
74
(54.4%)
39
(37.5%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
131
(23.8%)
08
(5.7%)
03
(8.6%)
50
(36.5%)
34
(25%)
36
(34.6%)
6 Tiếng dân tộc _ _ _ _ _ _
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
7 Tin học 377 _ _ 137 136 104
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
83
(22%)
_ _ 47
(34.3%)
20
(14.7%)
16
(15.4%)
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
181
(48%)
_ _ 75
(54.7%)
72
(52.9%)
34
(32.7%)
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
111
(29.4%)
_ _ 14
(10.2%)
43
(31.6%)
54
(51.9%)
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
02
(0.6%)
_ _ 01
(0.7%)
01
(0.7%)
_
8 Đạo đức 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
305
(46.6%)
61
(43.6%)
74
(53.6%)
45
(32.8%)
72
(52.9%)
53
(51%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
350
(53.4%)
79
(56.4%)
64
(46.4%)
92
(67.2%)
64
(47.1%)
51
(49%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
9 Tự nhiên và Xã hội 415 140 138 137 _ _
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
161
(38.8%)
54
(38.6%)
63
(45.7%)
44
(32.1%)
_ _
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
254
(61.2%)
86
(61.4%)
75
(54.3%)
93
(67.9%)
_ _
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
10 Âm nhạc 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
208
(31.8%)
38
(27.1%)
44
(31.9%)
37
(27%)
49
(36%)
40
(38.5%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
447
(68.2%)
102
(72.9%)
94
(68.1%)
100
(73%)
87
(64%)
64
(61.5%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
11 Mĩ thuật 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
302
(72.8%)
53
(37.9%)
72
(52.2%)
65
(47.4%)
61
(44.9%)
51
(49%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
353
(27.2%)
87
(62.1%)
66
(47.8%)
72
(52.6%)
75
(55.1%)
53
(51%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
12 Thủ công ( Kỹ thuật) 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
255
(38.9%)
40
(28.6%)
58
(42%)
50
(36.5%)
64
(47.1%)
43
(41.3%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
400
(61.1%)
100
(71.4%)
80
(58%)
87
(63.5%)
72
(52.9%)
61
(58.7%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
13 Thể dục 655 140 138 137 136 104
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
241
(36.8%)
50
(35.7%)
48
(34.8%)
54
(39.4%)
54
(39.7%)
35
(33.7%)
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
414
(63.2%)
90
(64.3%)
90
(65.2%)
83
(60.6%)
82
(60.3%)
69
(66.3%)
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
_ _ _ _ _ _
 
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
   

 
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 9
 
  •   Hôm nay 49
  •   Tháng hiện tại 14,723
  •   Tổng lượt truy cập 791,430
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Oplypic Tiếng Anh
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?